3.2 – Eksamenstræning

Hvordan skal man øve sig inden eksamen? Ph.d.-stipendiat Pernille Bruun Andersen

Øvelse gør mester

De andre artikler her på juraeksamen.dk indeholder en række råd om eksamensteknik til mundtlig og skriftlig eksamen. De kommer bl.a. ind på:

• Sproget til mundtlig eksamen
• Hensigtsmæssig fremtoning til mundtlig eksamen
• Sproget til skriftlig eksamen
• Den måde, man bør argumentere på i skriftlige eksamensbesvarelser
• Den måde, man med fordel kan bygge besvarelserne op på
• Den måde, man henviser korrekt på

Men god eksamensteknik er ikke noget, man kan nøjes med at læse sig til. Man kan kun performe optimalt til eksamen, hvis man aktivt har indøvet de forskellige eksamensteknikker inden da.

Det gælder både i forbindelse med mundtlig og skriftlig eksamen. Hvis man vil præstere bedst muligt til dem og bruge eksamensteknikker, der kan forbedre ens præstation, bør man inden eksamen øve sig i at bruge teknikkerne.

Øvelser vedr. mundtlig eksamen

De råd om eksamensteknikker til mundtlig eksamen, der findes i artiklerne om det, indøves ved, at man som studerende forestiller sig, at man er til eksamen, og lader, som om man besvarer eksamensspørgsmål. Man kan f.eks. skrive en række af de spørgsmål, man regner med at kunne få til mundtlig eksamen, ned på et stykke papir. Man kan evt. lade spørgsmålene have karakter af små cases af den art, man kan forvente til eksamen. Så lader man som om, man er til eksamen, og prøver at svare på spørgsmålene/løse casene i overensstemmelse med de råd, der findes i artiklerne om mundtlig eksamen.

Heri ligger, at ens svar bør formuleres på den måde, der er beskrevet i artiklen Få et bedre sprog til mundtlig eksamen, dvs.

• i et syntaktisk korrekt sprog
• i et sagligt præcist sprog
• vha. objektive formuleringer
• uden fyldord
• uden overflødige lyde
• uden overflødige indskud
• uden selvrettelser og omstarter

Som beskrevet i artiklen Bliv bedre til at fremlægge stoffet til mundtlig eksamen er det også vigtigt, at man

• kommer til sagen
• koncentrerer sig om det væsentlige
• svarer på det, der bliver spurgt om
• undlader rutinemæssige gentagelser af eksaminators spørgsmål eller andre snedige afledningsmanøvrer

Desuden bør man øve sig i at fremtræde på den måde, der er beskrevet i artiklen Få en bedre fremtoning til mundtlig eksamen, dvs. i at

• virke sikker
• skjule den eventuelle usikkerhed, man måtte føle indeni, bag en sikker, rolig facade
• besvare eksaminators spørgsmål med fast, rolig stemme, mens man ser ham eller hende fast i øjnene
• undgå at svare på usikre måder, der afslører ens manglende styr på stoffet
• tale passende langsomt
• tale passende tydeligt
• have et passende sikkert kropssprog

Det er meget svært at vurdere, hvordan man selv virker, fordi man ikke kan se sig selv udefra. Når man øver sig i at gå til mundtig eksamen, er det derfor en virkeligt god, anbefalelsesværdig metode at optage sig selv på film, f.eks. vha. et webcam eller en smartphone, og evaluere optagelsen bagefter.

Herudover kan det også være positivt at indøve hensigtsmæssige mundtlige eksamensteknikker sammen med sine medstuderende. Man lader, som om den ene er en studerende til eksamen, mens den anden er eksaminator. Eksaminator udsætter så den studerende for spørgsmål og cases, og til sidst evaluerer man sammen den studerendes præstation.

Øvelser vedr. skriftlig eksamen

Man opøver hensigtsmæssig studieteknik til skriftlig eksamen ved at udsætte sig selv for eksamensopgaver svarende til dem, man kan forvente til eksamen, og ved at prøve at løse dem i overensstemmelse med de råd, der findes i artiklerne om skriftlig eksamen.

Man kan evt. bruge gamle øvelsesopgaver og løse dem inden for samme tidsrum, som man har til eksamen. En anden mulighed er selv at lave sine egne opgaver. De behøver ikke være lige så lange som øvelsesopgaver til eksamen, men kan godt være korte, og man kan så evt. vedtage, at ens svar på hver opgave max. må fylde én side. Det afgørende er, at man øver sig i de teknikker, der er beskrevet i artiklerne om eksamensteknik til skriftlig eksamen.

Heri ligger bl.a.:

 • besvarelsen skal indeholde mange og grundige henvisninger til relevante retskilder
 • henvisningerne skal være præcise og stå de relevante steder i besvarelsen, og de skal være skrevet på den måde, professionelle juridiske henvisninger skal skrives på
 • besvarelsen skal indeholde lige tilpas med formelle ord og udtryk, men ikke for mange
 • man skal passe på med lange sætninger og indskud
 • man skal omgås passivformer og verbalsubstantiveringer på en fornuftig måde
 • sproget skal være et klart og præcist sprog
 • sproget skal være et grammatisk korrekt sprog
 • der må ikke være stave-, slå- eller kommafejl

Se nærmere artiklerne Få et bedre sprog til skriftlig eksamen og Bliv bedre til at henvise til retskilder i skriftlige besvarelser.

Herudover bør man kontrollere, at indholdet i ens besvarelser er skruet sammen i overensstemmelse med rådene i artiklen Bliv bedre til at opbygge eksamensbesvarelser. Det indebærer bl.a.:

 • man kan evt. gøre brug af tjeklister, inden man løser opgaverne
 • man skal tilstræbe en hensigtsmæssig struktur, hvor de forskellige delproblemer behandles hver for sig og følges til dørs med små klare konklusioner
 • allerede fordi-løsninger frabedes
 • man skal komme til sagen og koncentere sig om det væsentlige
 • man skal opbygge besvarelsen på en måde, så det væsentlige får mere plads end det mindre væsentlige
 • man skal undlade udførlig genfortælling af opgavens faktum
 • man skal undlade udførlige, lærebogsagtige gengivelser af juridiske reg-lers indhold
 • man skal undgå at diskutere irrelevante spørgsmål
 • man skal tilstræbe en logisk og klar og reel argumentation

Også når det handler om øvelser i skriftlig eksamen kan det være en god ide at øve sig sammen med sine medstuderende, dvs. lade hinanden læse og kommentere på ens besvarelser.